ಶ್ರೀ ಗುರು ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ರಿ)

ಶ್ರೀ ನಿರ್ವಾಣಸ್ವಾಮಿ ಕೆ ವಿ        ಅಧ್ಯಕ್ಷರು           9341267176
ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆ ರ್         ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು     9448913159
ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಯ್ಯ ಜಿ ಸಿ               ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ      9686125217

History

It was that time when bhakti towards lord Shiva had dwindled on earth, and also numerous sects had sprouted with no strong focus on bhakti. Lord Shiva himself noticed this lapse among people and he called Renuka the chief of gana’s.

Shiva ordered Renuka to take incarnation on earth, with the sole intention of spreading bhakti. At first Renuka did not like this idea, but upon persuasion by Shiva, he agreed. Lord Shiva bestowed his Gangaadhareshwara and Chandrashekhara amshas onto Renuka. Thus, with the blessings of lord Shiva, Renuka emerged from the Somashekhara linga near Hyderabad’s Kolli saakshi kshetra, and became known as Revanasiddeshwara.

According to Indian mythology Revavanasiddeshwara preached “Patsala lingaanga saamarasya tatwat” to Agastya Maharshi. He also visited Sri Lanka as per Vibhishana’s advice to King Ravana, he installed three crore of shivalingas. In this way he even convinced several kings and emperors across Indian States to spread shivabhakti.

Finally when he was in kolli saakshi kshetra again, as per lord Shiva’s wish, he became lingaikya and reached Kailasa, the abode of lord Shiva.