ದೇವಾಲಯದ ಕಚೇರಿ: 

ಶ್ರೀ ಗುರು ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ
ಹೊಸಬಂಡಿಹಳ್ಳಿ, ಸೂಳೆಕೆರೆ ಅಂಚೆ, ಕಸಬಾ ಹೋ|| 
ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ

E - Mail : pradeeptek@gmail.com  

ದೇವಾಲಯದ ಕಚೇರಿ ಸಮಯ:

09:30 AM to 6:00 PM
 

© TerreneData.com, USA