ಶ್ರೀ ಗುರು ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಚೆಕ್ /ಡಿ.ಡಿ/ಮನಿ ಆರ್ಡರ್/ಆನ್ಲೈನ್ ಮನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. 

ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಚೆಕ್ ಅಥವಾ ಡಿ.ಡಿ ಯಲ್ಲಿ 'ಶ್ರೀ ಗುರುರೇವಣ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ' ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರಿ.

ಕಾಣಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವಿವರ:

Please donate generously for construction of new temple of Sri Guru Revanasiddeshwara Swamy.

ದೇವಾಲಯದ ಕಚೇರಿ: 

ಶ್ರೀ ಗುರು ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ
ಹೊಸಬಂಡಿಹಳ್ಳಿ, ಸೂಳೆಕೆರೆ ಅಂಚೆ, ಕಸಬಾ ಹೋ|| 
ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ

E - Mail : pradeeptek@gmail.com  

ದೇವಾಲಯದ ಕಚೇರಿ ಸಮಯ:

09:30 AM to 6:00 PM
 

© TerreneData.com, USA